U procjeni funkcionalne rezerve jajnika osim AMH – antiMuellerovog hormona, potrebno je odrediti i razinu Inhibina B.

Sinteza inhibina B odvija se u granuloznim stanicama jajnika. Njihova kvantiteta i kvaliteta se tijekom reproduktivne dobi smanjuje, što ima za posljedicu postupno slabljenje sinteze inhibina B i opadanje koncentracija u serumu. Manjak inhibina B smanjuje sposobnost inhibicije lučenja folikulo-stimulirajućeg hormona (FSH) iz hipofize što dovodi do preuranjenog porasta FSH prema kraju ciklusa. Time se skraćuje luteinska faza (dio ciklusa nakon ovulacije), odnosno menstruacijski ciklusi postaju sve kraći. Skraćena luteinska faza ujedno znači smanjenu mogućnost zadržavanja trudnoće. Dokazano je da žene s regularnim menstrualnim ciklusima imaju 10-tak puta veći broj primordijalnih folikula nego žene s neredovitim menstruacijskim ciklusima, odnosno da kasnije ulaze u menopauzu.

Iako se na početku menstruacijskog ciklusa nekoliko folikula pokreće iz ovarijskog pool-a, obično većina njih nazaduje u razvoju (atrezija). Izuzetak je dominantni folikul, čiji su receptori na granuloznim stanicama najosjetljiviji na djelovanje FSH. Razvoj dominantnog folikla praćeno je intenziviranjem sinteze estradiola (E2) i inhibina. Inhibini djeluju kao lokalni (parakrini) glasnici među stanicama jajnika.

Kako raste dominantni folikul, započinje LH-stimulacija androgena u theca stanicama jajnika, a koji su važni i kao prekursori estrogenih hormona. Inhibin B se u serumu nalazi u mjerljivim koncentracijama u ranoj folikularnoj fazi, a vršnu vrijednost dostiže prema kraju folikularne faze, kada počinje opadati aktivnost FSH u cirkulaciji.

To je važna uloga inhibina B da omogućava mono-ovulacijski ciklus time što inhibira daljnju aktivnost FSH, neposredno prije izdvajanja dominantnog od ostalih rastućih folikula. Time se zapravo održava evolucijska ravnoteža kojom se sprječavaju višestruke trudnoće u ljudskoj populaciji. Od sredine prema kraju menstruacijskog ciklusa, tijekom luteinske faze dolazi do pada koncentracije inhibina B u serumu.

Inhibin B u procjeni rezerve jajnika

U žena sa slabijim odgovorom na stimulaciju jajnika, smanjena je mogućnost da dođe do oplodnje u IVF postupcima, ali je moguće da ranije razviju simptome menopauze u usporedbi sa ženama koje imaju normalni odgovor u postupku stimulacije. Studije su dokazale da je niska koncentracija inhibina B u 3. danu menstruacijskog ciklusa predskazatelj slabijeg odgovora u stimulaciji ovulacije i smanjenog uspjeha u IVF.

Ispitivanje ovarijske rezerve važno je ne samo u žena koje planiraju postupke za pripremu trudnoće, nego i u žena koje su tijekom reproduktivne dobi bile liječene citostaticima, onima koje pri kraju reprodukcijskog razdoblja imaju učestala, nepravilna krvarenja te je potrebno donijeti promišljenu odluku o konzervativnom (medikamentoznom) ili radikalnom (kirurškom) načinu liječenja.

Sposobnost jajnika da nakon stimulacije gonadotropnim hormonima reagira pokretanjem skupine primordijalnih folikla na daljnji razvoj, odražava potencijal i veličinu ovarijske rezerve.

Istraživanjem je dokazano da koncentracija inhibina B u perifernoj cirkulaciji pokazuje pozitivnu povezanost sa sekrecijom estradiola iz jajnika u žena predmenopauzalnoj i perimenipauzalnoj dobi, odnosno da inhibin B odražava hormonsku funkciju folikula u jajnicima.

Inhibin B u dijagnostici sindroma policističnih jajnika (PCOS)

U žena sa sindromom policističnih jajnika koncentracije inhibina B značajno su povišene u poredbi sa normalnom populacijom. Posljedica PCO su anovulatorni ciklusi, praćeni suviškom androgenih hormona i poremećenim regulatornim mehanizmom hipotalamus-hipofiza-jajnici. Povećana sinteza inhibina B u granuloznim stanicama folikula doprinosi supresiji FSH koji u normalnom ciklusu stimulira izdvajanje i razvoj funkcionalnih folikula prije početka ovulacijske faze.

S druge strane, abnormalno povećana aktivnost LH iz hipofize doprinosi abnormalnoj sintezi inhibina B u jajnicima. Žene s PCOS imaju povećani rizik za prenaglašeni odgovor na stimulaciju jajnika egzogenim gonadotropinima te je veća vjerojatnost za stimulaciju velikog broja folikula, multiple trudnoće ili pojave sindroma hiperstimulacije jajnika (HSS).

Inhibin B u dijagnostici neplodnosti u muškaraca

Inhibin B se sintetizira u Sertolijevim stanicama testisa u muškaraca i važan je u regulaciji sekrecije FSH iz hipofize. Njegove koncentracije u cirkulaciji su obrnuto povezane s izmjerenom aktivnosti FSH. Inhibin B u serumu muškaraca je direktni pokazatelj spermatogeneze u slučajevima poremećaja funkcije testisa (oligospermija, azospermija, nakon vazektomije, sindrom Klinefelter, hipogonadotropni hipogonadizam).

Koncentracija ispod 80 pg/ml (FSH >10 IU/l) ukazuje na disfunkciju spolnih žlijezda ili neplodnost. Određivanje inhibina B u slučajevima idiopatske neplodnosti (bez znanog uzroka) ima veću kliničku vrijednost od mjerenja FSH u serumu, čime se sigurnije prepoznaju pacijenti za eventualnu mikrokiruršku aspiraciju spermija iz testisa (TESE) radi oplodnje jajne stanice u postupku ICSI (intracelularna injekcija sperme).

Inhibin B u dijagnostici tumora granuloznih stanica jajnika

Tumori granuloznih stanica su vrlo rijetki tumori jajnika; najčešće se pojavljuju u žena generativne dobi ili poslije menopauze. U oko 5% pacijentica javlja se juvenilni tip, u pretpubertetskom razdoblju. Ovi tumori imaju feminizirajuće djelovanje, jer da luče velike količine estrogenih hormona u krvotok. Obzirom da imaju porijeklo od granuloznih stanica, inhibin B je klinički najvažniji biljeg u dijagnozi i praćenju liječenja, odnosno ranom prepoznavanju mogućeg povratka bolesti, i više godina nakon provedenog kirurškog liječenja i kemoterapije.

Poliklinika LabPlus Zagreb
info-zg@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Prijepoljska 19b, 10000 Zagreb
Tel: 01/2993595

Medicina rada
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/2929502

Mikrobiologija
Maksimirska cesta 282, 10000 Zagreb
Tel: 01/7987480

Poliklinika LabPlus Split
info-st@poliklinika-labplus.hr

Medicinsko biokemijski laboratorij
Dubrovačka 1, (ulaz sa Poljičke ceste). 
21000 Split, Tel: 021/789789

BRZI KONTAKT


© Poliklinika LabPlus

Loading...
KONTAKTIRAJTE NAS